SRO GT World Challenge Asia Esports|巴塞隆拿站-成績速報

 

Marco Wong 成功以全場 P11 完成,暫列 Silver 組別第三。Au Yeung Ho Long 則以全場P20 衝線,而 Chris Tsang 及 Ryan Chan 不幸在賽事早段遇上意外分別以第 23 名及第 33 名完成比賽。